کجا؟

5 05 2009

مکان:

محل دایمی برگزاری مسابقات پرتاب نی اعراب.