اجازه

3 05 2009

می‌شه بیایم دم سطل آشغال تراش کنیم؟

Advertisements
خط‌فاصله با قرمز

16 02 2009

خبره: کسی که کلمه‌ها را با فاصله‌ی لازم می‌نوشت تا خط‌فاصله‌هایش را بعدا بگذارد.