>+-<

26 10 2013

– گرممه

– من سردمه؛ بیا ولرم شیم

کجا؟

5 05 2009

مکان:

محل دایمی برگزاری مسابقات پرتاب نی اعراب.

اجازه

3 05 2009

می‌شه بیایم دم سطل آشغال تراش کنیم؟

خط‌فاصله با قرمز

16 02 2009

خبره: کسی که کلمه‌ها را با فاصله‌ی لازم می‌نوشت تا خط‌فاصله‌هایش را بعدا بگذارد.

گردو

8 02 2009

توپ بدمینتونم از اون حرفاس ها